Assesorament

11

Diagnosi de possibilitats formatives i promoció professional

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i recomanació de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos. Conclou amb el lliurament d’un informe d’assessorament.

És el requisit previ i té caràcter obligatori per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Aragó
Villarroel
Família professional Places
CFPM Electricitat – Electrónica 5
CFPS Electricitat – Electrónica 5
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat 5
Família professional Places
CFGM Sanitat 3
CFGS Sanitat 1
CFPS Serveis socioculturals i a la comunitat 4
CFPM Transport i manteniment de vehicles 2
CFPS Transport i manteniment de vehicles 1

Sol·licitud

Del 1 de setembre al 14 de setembre de 2021 a la secretaria del centre.

(S’admetran sol·licituds fora de termini segons disponibilitat centre)

Com es pot sol·licitar aquest servei?

El full de sol·licitud del servei de reconeixement està disponible aquí i a la secretaria.

La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys y han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Criteris d’admissió L’ordre d’admissió, es realitzarà d’acord amb l’ordre d’inscripció. Publicació de les llistes d’admesos 20 de setembre de 2021.

Presentació de documentació de l'1 al 8 d'octubre de 2021.

  • Full d'inscrpció imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocopia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per a la seva verificació.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Preu únic: 60€ S’hauran de fer efectius en el moment de presentar la documentació. L’ingrés es farà al compte: ES69 2100 0429 6002 0026 2873

Calendari

  • Data d’inici: 18 d’octubre de 2020
  • A partir del 18 d’octubre s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu amb el calendari previst per a cada sessió.
  • La convocatòria també es farà pública al taulell d’anuncis del centre.
  • En cas que no pugueu assistir a una sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Només s’admetran com a justificants els fets documentats i amb caràcter obligatori.