Inscripció Grau Superior

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2024/2025

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÌCULA?

 • El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Important:

Si s’ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal finalitzar el tràmit enviant, dins el termini establert, a la bústia oficial del centre demanat en primera opció un correu electrònic amb el document que genera l’aplicació informàtica, acompanyat de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Si la presentació és electrònica aquest pas no és necessari.

La sol·licitud es pot presentar:

11

Sol·licitud electrònica

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari.

Només cal aportar la documentació que no s’hagi validat en el procés.

Ceir-Arco Villarroel: a8032211@xtec.cat
Ceir-Arco Aragó: a8041741@xtec.cat

Presentar preinscripció

11

Suport informàtic

Cal enviar per correu electrònic el resguard signat de la sol·licitud enviada per Internet, juntament amb la documentació.

Codis:
CEIR-ARCO Villarroel: 08032211
CEIR-ARCO Aragó: 08041741

Presentar preinscripció

11

Documents

Cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

S’enviarà un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

Per aclarir qualsevol dubte, sol·liciteu cita prèvia o contacteu per telèfon.

CALENDARI:

1

Presentació de sol·licitud i documentació

Del 24 al 30 de maig de 2024

 

2

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

26 de juny de 2024

 

3

Presentació de reclamacions

Del 26 de juny al 1 de juliol de 2024

 

4

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Publicació de la llista d’admesos: 11 de juliol de 2024

Publicació de vacants: 12 de setembre de 2024

5

Període matriculació

De la primera tanda d’assignacions  del 15 al 18 de juliol

De la segona tanda d’assignacions del 2 al 6 de setembre

Matriculació

De la primera tanda d’assignacions  del 15 al 18 de juliol

De la segona tanda d’assignacions del 2 al 6 de setembre

Documentació preinscripció:

Documents d’identificació:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne i del pare/mare/tutor/tutora en cas de ser menor d’edat)

Documentació acreditativa del criteri de prioritat:

Aportar un dels següents documents, depenent dels estudis cursats

 • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles
 • Certificat de la qualificació de la prova d’accés
 • Estudis estrangers:Resolució de Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat amb qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents.

Documentació per a la matriculació:

 • 2 fotografies
 • Fotocòpia DNI del alumne / alumna
 • Fotocòpia DNI del pare ,mare, tutor o tutora (menor d’edat)
 • Fotocòpia del llibre de família (menor d'edat)
 • Fotocòpia targeta sanitària del alumne/alumna
 • Número d’afiliació a la seguretat social del alumne/alumna (NUSS)
 • Document SEPA (dades bancàries)

Segons estudis de procedència (Original i còpia):

 • Resguard o Títol de Batxillerat
 • Resguard o Títol de Tècnic
 • Resguard o Títol de FP2)
 • Certificat Oficial de COU aprovat
 • Certificat d'haver superat la prova d'accés a Grau Superior
 • Homologació d'estudis estrangers o volant condicional
WhatsApp
1