Reconeixement

11
Documentació i administració sanitàries

Verificació de feines realitzades i equiparació acadèmica

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

Aragó
Villarroel
Família professional Places
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Sistemes electrotècnics i automatitzats 5
Educació infantil 5
Família professional Places
CFGM Cures auxiliars d’infermeria 2
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 1
CFGS Documentació i administració sanitàries 1
CFGS Eduació infantil 1
CFGS Integració social 2
CFGS Mediació comunicativa 1
CFGS Automoció 1
CFGM Carrosseria 1
CFGM Electromecànica de vehícles automòbils 1

Sol·licitud

Les sol·licituds es faran del dia 10 de gener al 21 de gener de 2022 a la secretaria del centre.

(S’admetran sol·licituds fora de termini segons disponibilitat centre)

Publicació de les llistes d’admesos

28 de gener de 2022.

Com es pot sol·licitar aquest servei?

El full de sol·licitud del servei de reconeixement està disponible aquí i a la secretaria.

La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.

Es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE.

Lliurament de documentació

Del 1 al 8 de febrer de 2022.

  • Full d’inscripció imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Informe d’assessorament o document equivalent.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Preu del servei

  • Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€.
  • Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€

S’hauran de fer efectius en el moment de presentar la documentació. L’ingrés es farà al compte: ES69 2100 0429 6002 0026 2873

Calendari

  • Data d’inici: 14 de febrer de 2021
  • A partir del 14 de febrer s’iniciaran les sessions de reconeixement. Rebreu un correu amb el calendari previst per a cada sessió.
  • La convocatòria també es farà pública al taulell d’anuncis del centre.
  • En cas que no pugueu assistir a una sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Només s’admetran com a justificants els fets documentats i amb caràcter obligatori.