11

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

Centre
Ceir-Arco Aragó
Durada
1617h lectives i 383h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic/a Superior en Instal·lacions Electrotècniques
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Electricitat
Codi
CFPS EEA0

sol·licitud d'informació


  Competències

  Desenvolupar equips i instal·lacions de distribució d’energia elèctrica a mitjana tensió (MT) i baixa tensió (BT), instal·lacions singulars i d’automatització per a edificis destinats a habitatges, usos comercials i industrials, a partir de les especificacions tècniques i econòmiques acordades amb el client. Coordinar i supervisar l’execució, la posada en servei, la verificació i el manteniment de les instal·lacions esmentades, optimant els recursos humans i mitjans disponibles, amb les condicions de qualitat requerides i les de seguretat i normalització vigents.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Més del 80% d’alumnat en modalitat FP Dual

  Elevat índex d’inserció laboral

  Acció tutorial i d’Orientació personalitzada

  Pràctiques de taller amb grups reduïts

  Accés
  1r curs CFGS
  2n curs CFGS
  Continuïtat

  Accés

  – Títol de tècnic/a

  – Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

  La superació del batxillerat experimental.
  La superació del COU.

  – Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

  – Amb títol d’FP-2 o equivalent.

  – Haver superat prova d’accés a CFGS.

  1r curs CFGS

  M01. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques

  • UF1. Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis
  • UF2. Muntatge d’instal·lacions elèctriques especials
  • UF3. Tècniques de muntatge de xarxes elèctriques
  • UF4. Tècniques de muntatge d’instal·lacions d’enllumenat exterior

  M03. Configuració d’instal·lacions electrotècniques

  • UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis
  • UF2. Configuració d’instal·lacions elèctriques especials
  • UF3. Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior
  • UF4. Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques

  M05. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques

  • UF1. Documentació gràfica en projectes d’instal·lacions elèctriques
  • UF2. Documentació escrita en projectes d’instal·lacions elèctriques

  M08. Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions

  • UF1. Instal·lacions de televisió en edificis
  • UF2. Instal·lacions de telefonia i interfonia en edificis

  M09. Sistemes i circuits elèctrics

  • UF1. Circuits de corrent altern
  • UF2. Màquines elèctriques de corrent altern
  • UF3. Circuits electronics

  M10. Formació i orientació laboral

  • UF1. Prevenció de riscos laborals

  M11. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

   

  2n curs CFGS

   

  M02. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques

  • UF1. Automatització industrial cablada
  • UF2. Automatització industrial amb automats programables
  • UF3. Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis

  M04. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques

  • UF1. Configuració d’instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis
  • UF2. Configuració d’automatismes industrials amb automats programables

  M06. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació

  • UF1. Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió
  • UF2. Configuració de centres de transformació

  M07. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques

  • UF1. Aprovisionament del muntatge d’instal·lacions elèctriques
  • UF2. Planificació del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques

  M12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats

  • UF1. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats

  M13. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  – Projectista en instal·lacions d’enllumenat exterior
  – Projectista en línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica de mitjana tensió i centres de transformació
  – Projectista en instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis
  – Coordinador/a tècnic/a en instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per a edificis
  – Técnic/a de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades
  – Técnic/a supervisor/a en instal·lacions d’enllumenat exterior
  – Capatàs/assa d’obres en instal·lacions electrotècniques
  – Cap d’equip en instal·lació de baixa tensió per a edificis
  – Coordinador/a tècnic/a en xarxes elèctriques de baixa tensió i d’enllumenat exterior
  – Técnic/a de supervisió, verificació i control en equips en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  – Capatàs/assa d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  – Encarregat/ada d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  – Cap d’equip en instal·lació de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  – Gestor/a de manteniment en instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

  FORMACIÓ AMB TREBALL GARANTITZAT EN AUSTRIA

  Sortides acadèmiques

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
  WhatsApp
  1