LES NOSTRES CERTIFICACIONS

ISO 9001

Els centres CEIR-ARCO volen respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball escaients més avançades i eficients donant compliment a la normativa ISO 9001.

La nostra política basada en la qualitat esdevé la capacitat per identificar necessitats i satisfer-les, tot essent conscients que l’objectiu final de la qualitat és l’usuari (alumnat, famílies i empreses). Per aquest motiu tenim en compte en la nostra acció educativa i de gestió els principis fonamentals:

 • L’orientació de l’organització cap a l’usuari
 • L’orientació envers els resultats
 • La gestió per processos, les accions i els equips de millora
 • La gestió basada en dades
 • La implicació dels empleats del centre
 • L’autoavaluació
 • L’harmonització curricular

D’aquesta manera seguim l’agenda 2030 impulsant directament l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS 4)

11

Pla d’igualtat

CEIR-ARCO té implantat un pla d’igualtat en l’àmbit laboral, fet que mostra el compromís amb la igualtat efectiva en el desenvolupament de la nostra activitat.

Els objectius generals del Pla d’igualtat són:

 • Introduir el compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes de manera que es converteixi en un principi rector de l'Organització.
 • Propiciar la comunicació i la difusió efectiva dels principis d'igualtat d'oportunitats.
 • Eliminar qualsevol tipus de criteri discriminatori per raó de gènere que es pugui introduir en els processos de promoció de personal.
 • Garantir que no es produeixi cap situació d'assetjament sexual o per raó de sexe.

Pla d’igualtat

Protocol de prevenció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe o genere

Distintiu violeta de l’àmbit educatiu

Els centres CEIR ARCO disposen del distintiu violeta de l’àmbit educatiu, atorgat a través de l’Índex de de qualitat social, gènere i diversitat en l’àmbit educatiu: IQSGD (elaborat per l’associació Forgender Seal i per la Plataforma Unitària contra les violències de gènere).

Aquest reconeixement ens confirma com a centres educatius compromesos amb la igualtat, entesa com a un valor i un dret en si mateixa, i com a principi que travessa i dóna contingut a la resta de drets humans. Des dels centres educatius CEIR-ARCO treballem per reduir les desigualtats socials i de gènere, i ens configurem com a centres educatius impulsors de l’agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

11
11
11
11
WhatsApp
1