Estratègia Digital de Centre (EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) recull totes les accions que es realitzen en el centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius.

L’Estratègia digital dels centres (EDC) pretén el màxim d’assoliment de la competència digital de l’alumnat i del professorat mitjançant els següents objectius:

  • OG1. Concretar els diversos documents que integren la cultura digital de centre
  • OG2. Millorar la competència digital de equip docent i secretaria
  • OG3. Millorar la competència digital de l’alumnat
  • OG4. Fomentar la innovació pedagògica mitjançat l’ús de metodologies digitals

El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries al centre Educatiu:

  • La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fitxa l’avaluació de la mateixa estratègia.
  • La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.
WhatsApp
1