Educació Infantil
11

EDUCACIÓ INFANTIL

Centre
Ceir-Arco Aragó, Ceir-Arco Villarroel
Durada
1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica Superior en Educació Infantil
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Serveis socioculturals i a la comunitat
Codi
CFPS SCB0

sol·licitud d'informació


  Competències

  Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació Infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entoms segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Metodologia innovadora: APS (Projectes Aprenentatge Servei) i Aicle

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  Formació Complementària en llengua de signes internacional

  ÀMPLIA CARTERA D'EMPRESES PER FCT, DUAL I PRÀCTIQUES INTERNACIONALS (ERASMUS+)

  Accés
  1r curs CFGS
  2n curs CFGS
  Continuïtat

  Accés

  – Títol de tècnic/a

  – Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

  • La superació del batxillerat experimental.
  • La superació del COU.

  – Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

  – Amb títol d’FP-2 o equivalent.

  – Haver superat prova d’accés a CFGS.

  1r curs CFGS

  M02. Didàctica de l’educació infantil

  • UF1. Contextualització de la intervenció educativa en els infants de 0 a 6 anys.
  • UF2. Planificació dels espais, els temps i el recursos en Educació Infantil
  • UF3. Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
  • UF4. Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal

  M03. Autonomia personal i salut infantil

  • UF1. Atenció i cura de l’alimentació dels infants
  • UF2. Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants
  • UF3. Atenció i cura de la higiene dels infants
  • UF4. Programació dels hàbits d’autonomia personal
  • UF5. Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

  M04. El joc infantil i la seva metodologia

  • UF1. El joc i les joguines
  • UF2. Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu
  • UF3. Implementació d’activitats d’oci i leure
  • UF4. Playing in English

  M06.- Desenvolupament cognitiu i motriu

  • UF1. Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
  • UF2. Intervenció en el desenvolupament motriu
  • UF3. Intervenció en el desenvolupament cognitiu
  • UF4. Intervenció primerenca
  • UF5. Pràctica psicomotriu

  M07. Desenvolupament socioafectiu

  • UF1. Intervenció en el desenvolupament afectiu-sexual
  • UF2. Intervenció en el desenvolupament social

  M09. Primers auxilis

  • UF1. Recursos i trasllat de l’accidentat
  • UF2. Suport vital bàsic (SVB) i DEA
  • UF3. Atenció sanitària d’urgència

  M10. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGS

   

  M01. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

  • UF1. Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
  • UF2. Intervenció socioeducativa amb famílies

  M05. Expressió i comunicació

  • UF1. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal
  • UF2. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió ritmic-musical
  • UF3. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtic
  • UF4. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual
  • UF5. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC
  • UF6. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació l’expressió plàstica

  M08. Habilitats socials

  • UF1. Habilitats comunicació en infants, families i professionals
  • UF2. Dinamització de grups
  • UF3. Habilitats en llengua de signes

  M11. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M12. Projecte d’atenció a la infantesa

  • UF1. Projecte d’atenció a la infantesa

  M13. Formació en centres de treball (FCT)

   

  Sortides professionals

  • Educador/a infantil en primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra.
  • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals.
  • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

  Sortides acadèmiques

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

  Doble titulació internacional

  WhatsApp
  1