Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

Centre
Ceir-Arco Aragó, Ceir-Arco Villarroel
Durada
1617h lectives i 383h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica Superior en Educació Infantil
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Serveis socioculturals i a la comunitat
Codi
CFPS SCB0

Competències

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació Infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entoms segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Accés

– Títol de tècnic/a

– Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

 • La superació del batxillerat experimental.
 • La superació del COU.

– Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

– Amb títol d’FP-2 o equivalent.

– Haver superat prova d’accés a CFGS.

1r curs CFGS
2n curs CFGS
Sortides professionals

1r curs CFGS

MO2.- Didàctica de l’educació infantil

 • UF1. Contextualització de la intervenció educativa en els infants de 0 a 6 anys.
 • UF2. Planificació dels espais, els temps i el recursos en Educació Infantil
 • UF3. Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
 • UF4. Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal

MO3.- Autonomia personal i salut infantil

 • UF1. Atenció i cura de l’alimentació dels infants
 • UF2. Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants
 • UF3. Atenció i cura de la higiene dels infants
 • UF4. Programació dels hàbits d’autonomia personal
 • UF5. Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

M04.- El joc infantil i la seva metodologia

 • UF1. El joc i les joguines
 • UF2. Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu
 • UF3. Implementació d’activitats d’oci i leure

M06.- Desenvolupament cognitiu i motriu

 • UF1. Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
 • UF2. Intervenció en el desenvolupament motriu
 • UF3. Intervenció en el desenvolupament cognitiu
 • UF4. Intervenció primerenca
 • UF5. Pràctica psicomotriu

M10.- Formació i orientació laboral

 • UF1. Incorporació al treball
 • UF2. Prevenció de riscos laborals

2n curs CFGS

 

MO1.- Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

 • UF1. Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
 • UF2. Intervenció socioeducativa amb famílies

M05.- Expressió i comunicació

 • UF1. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal
 • UF2. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió ritmic-musical
 • UF3. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic-matemàtic
 • UF4. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual
 • UF5. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC
 • UF6. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació l’expressió plàstica

M07.- Desenvolupament socioafectiu

 • UF1. Intervenció en l’àmbit afectivo sexual
 • UF2. Intervenció en l’àmbit social

M08.- Habilitats socials

 • UF1. Habilitats comunicació en infants, families i professionals
 • UF2. Dinamització de grups

M09.- Primers auxilis

 • UF1. Recursos i trasllat de l’accidentat
 • UF2. Suport vital bàsic (SVB) iDEA
 • UF3. Atenció sanitària d’urgència

M11.- Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

M12. Projecte d’atenció a la infantesa

Sortides professionals

 • Educador/a infantil en primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra.
 • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Estudis universitaris:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau

Doble titulació internacional