Integració Social

INTEGRACIÓ SOCIAL

Centre
Ceir-Arco Aragó, Ceir-Arco Villarroel
Durada
1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic/a Superior en Integració Social
Modalitat
Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Serveis socioculturals i a la comunitat
Codi
CFPS SCC0

sol·licitud d'informació


  Competències

  Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Metodologia innovadora: APS (Projectes Aprenentatge Servei) i Aicle

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  Formació Complementària en llengua de signes internacional

  ÀMPLIA CARTERA D'EMPRESES PER FCT, DUAL I PRÀCTIQUES INTERNACIONALS (ERASMUS+)

  Accés
  1r curs CFGS
  2n curs CFGS
  Continuïtat

  Accés

  – Títol de tècnic/a

  – Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

  • La superació del batxillerat experimental.
  • La superació del COU.

  – Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

  – Amb títol d’FP-2 o equivalent.

  – Haver superat prova d’accés a CFGS.

  1r curs CFGS

  M01. Context de la intervenció social

  • UF1. Marc de la intervenció social.
  • UF2. Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.
  • UF3. Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar.
  • UF4. Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació per rao de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

  M02. Metodologia de la intervenció social

  • UF1. Diagnòstic i anàlisi de la realitat
  • UF2. Disseny de projectes d’intervenció social
  • UF3. Difusió de projectes d’intervenció social

  M03. Promoció de l’autonomia personal

  • UF1. Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social
  • UF2. Intervenció en les activitats de la vida diària
  • UF3. Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació

  M06. Atenció unitats de convivència

  • UF1. Intervenció en famílies
  • UF2. Projectes d’intervenció en unitats de convivència
  • UF3. Gestió de la unitat de convivència
  • UF4. Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència

  M07. Suport a la intervenció educativa

  • UF1. Suport a la intervenció educativa

  M09. Habilitats Socials

  • UF1. Habilitats de comunicació
  • UF2. Dinamització de grups
  • UF3. Habilitats en llengua de signes

  M10. Primers auxilis

  • UF1. Recursos i trasllat d’accidentat
  • UF2. Suport vital bàsic (SVB) iDEA
  • UF3. Atenció sanitària d’urgència

  M11. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGS

   

  M03. Promoció de l’autonomia personal

  • UF4. Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials
  • UF5. Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

  M04. Inserció ocupacional

  • UF1. Context de la inserció laboral
  • UF2. Entrenament en habilitats sociolaborals
  • UF3. Treball en suport
  • UF4. Supporting workers at risk of exclusion

  M05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

  • UF1. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

  M08. Mediació comunitària

  • UF1. El servei de mediació
  • UF2. Processos de mediació

  M12. Empresa i iniciativa

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M13. Projecte d’integració social

  • UF1. Projecte d’integració social

  M14. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
  • Tècnic/a d’inserció social ocupacional.
  • Educador/a d’equipaments residencials de diferents tipus.
  • Educadors/es de discapacitats (físics, psíquics i sensorials).
  • Tècnic/a en mobilitat bàsica.

  Sortides acadèmiques

  • Diplomatura en treball social*
  • Diplomatura en educació social*
  • Diplomatura en teràpia ocupacional*.
  • Mestrela (totes les especialitats).
  • Diplomatura en infermeria.
  • Diplomatura en logopèdia.
  • Diplomatura en podologia.
  • Diplomatura en turisme.
  • Llicenciatura en pedagogia.
  • Llicenciatura en psicologia.
  • Llicenciatura en sociologia.
  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau.

  * amb reconeixement de crèdits

  WhatsApp
  1