Inscripció Grau Mitjà

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2021/2022

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA?

 • El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Important:

Si s’ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal finalitzar el tràmit enviant, dins el termini establert, a la bústia oficial del centre demanat en primera opció un correu electrònic amb el document que genera l’aplicació informàtica, acompanyat de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Si la presentació és electrònica aquest pas no és necessari.

La sol·licitud es pot presentar:

11

Sol·licitud electrònica

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari.

Només cal aportar la documentació que no s’hagi validat en el procés.

Ceir-Arco Villarroel: a8032211@xtec.cat
Ceir-Arco Aragó: a8041741@xtec.cat

11

Suport informàtic

Cal enviar per correu electrònic el resguard signat de la sol·licitud enviada per Internet, juntament amb la documentació.

Codis:
CEIR-ARCO Villarroel: 08032211
CEIR-ARCO Aragó: 08041741

11

Documents

Cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

S’enviarà un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

Per aclarir qualsevol dubte, sol·liciteu cita prèvia o contacteu per telèfon.

CALENDARI:

1

Presentació de sol·licitud i documentació

del 11 al 17 de maig de 2021

2

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

8 de juny de 2021

 

3

Presentació de reclamacions

del 9 al 15 de juny de 2021

 

4

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

9 de julio de 2021

 

5

Període matriculació

del 12 al 16 de juliol de 2021

Matriculació

del 12 al 16 de juliol de 2021

Documentació preinscripció:

Documents d’identificació:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne i del pare/mare/tutor/tutora en cas de ser menor d’edat)

Documentació acreditativa del criteri de prioritat:

Aportar un dels següents documents, depenent dels estudis cursats

 • Certificació acadèmica del tres primers cursos de I’E.S.O. (Si cursa 4t. d’E.S.O.)
 • Certificació qualificació mitjana de l’expedient de l’etapa de I’E.S.O., o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat
 • Certificat de la qualificació de la prova d’accés
 • Estudis estrangers:Resolució de Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat amb qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents.

Documentació per a la matriculació:

 • 2 fotografies
 • Fotocòpia DNI del alumne/alumna
 • Fotocòpia DNI del pare ,mare, tutor o tutora (menor d’edat)
 • Fotocòpia del llibre de família (menor d'edat)
 • Fotocòpia targeta sanitària del alumne/alumna
 • Número d’afiliació a la seguretat social de l'alumne/alumna (NUSS)
 • Document SEPA (dades bancàries)

Segons estudis de procedència (Original i còpia):

 • Resguard o Títol Graduat en l’ESO
 • Resguardo Títol Tècnic auxiliar (FP1 o MP2)
 • Certificat Oficial 2n BUP (per cursos i assignatures)
 • Certificat d'haver superat la prova d'accés a Grau Mitjà
 • Homologació d'estudis estrangers o volant condicional
X