Inscripció Grau Mitjà

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2024/2025

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA?

 • El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Important:

Si s’ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal finalitzar el tràmit enviant, dins el termini establert, a la bústia oficial del centre demanat en primera opció un correu electrònic amb el document que genera l’aplicació informàtica, acompanyat de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Si la presentació és electrònica aquest pas no és necessari.

La sol·licitud es pot presentar:

11

Sol·licitud electrònica

El tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari.

Només cal aportar la documentació que no s’hagi validat en el procés.

Ceir-Arco Villarroel: a8032211@xtec.cat
Ceir-Arco Aragó: a8041741@xtec.cat

Presentar preinscripció

11

Suport informàtic

Cal enviar per correu electrònic el resguard signat de la sol·licitud enviada per Internet, juntament amb la documentació.

Codis:
CEIR-ARCO Villarroel: 08032211
CEIR-ARCO Aragó: 08041741

Presentar preinscripció

11

Documents

Cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

S’enviarà un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

Per aclarir qualsevol dubte, sol·liciteu cita prèvia o contacteu per telèfon.

CALENDARI:

1

Presentació de sol·licitud i documentació

Del 24 al 30 de maig de 2024

Últim dia per presentar la documentació: 31 de maig 

 

2

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

28 de juny de 2024

 

3

Presentació de reclamacions

Del 28 de juny al 3 de juliol de 2024

 

 

4

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Publicació de la llista d’admesos: 15 de juliol de 2024

Publicació de vacants: 12 de setembre de 2024

 

5

Període matriculació

De la primera tanda d’assignacions  del 17 al 22 de juliol

De la segona tanda d’assignacions del 2 al 6 de setembre

 

Matriculació

De la primera tanda d’assignacions  del 17 al 22 de juliol

De la segona tanda d’assignacions del 2 al 6 de setembre

 

Documentació preinscripció:

Documents d’identificació:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne i del pare/mare/tutor/tutora en cas de ser menor d’edat)

Documentació acreditativa del criteri de prioritat:

Aportar un dels següents documents, depenent dels estudis cursats

 • Certificació acadèmica del tres primers cursos de I’E.S.O. (Si cursa 4t. d’E.S.O.)
 • Certificació qualificació mitjana de l’expedient de l’etapa de I’E.S.O., o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat
 • Certificat de la qualificació de la prova d’accés
 • Estudis estrangers:Resolució de Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat amb qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents.

Documentació per a la matriculació:

 • 2 fotografies
 • Fotocòpia DNI del alumne/alumna
 • Fotocòpia DNI del pare ,mare, tutor o tutora (menor d’edat)
 • Fotocòpia del llibre de família (menor d'edat)
 • Fotocòpia targeta sanitària del alumne/alumna
 • Número d’afiliació a la seguretat social de l'alumne/alumna (NUSS)
 • Document SEPA (dades bancàries)

Segons estudis de procedència (Original i còpia):

 • Resguard o Títol Graduat en l’ESO
 • Resguardo Títol Tècnic auxiliar (FP1 o MP2)
 • Certificat Oficial 2n BUP (per cursos i assignatures)
 • Certificat d'haver superat la prova d'accés a Grau Mitjà
 • Homologació d'estudis estrangers o volant condicional
WhatsApp
1