Inscripció PFI

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER CURS 2024/2025

COM FUNCIONA EL PROCÉS?

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció, realitzar una entrevista personal i en el cas de ser seleccionades aportar la documentació requerida en el termini de matriculació.

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2024-25

Preinscripció oberta

Matriculació

Es comunicarà a l’alumnat seleccionat la data de matriculació.

CRITERIS D’ADMISSIÓ DE LALUMNAT DEL PFI

Resultat d’una entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació, aptituds de l'alumne/a, etc.

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA DEL PFI

Documents a presentar en tots els casos:

  • DNI o NIE de l’alumne/a (original i còpia)
  • TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne/a (original i còpia)
  • Correus electrònics de l’alumne/a i pare, mare o tutor/a
  • 2 Fotografies format carnet
  • Número d’ afiliació a la seguretat social
  • Número RALC (sol·licitar-ho al centre de procedència)
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant

Si l’alumne/a és menor d’edat:

  • DNI de mare, pare o tutor/a (Original i còpia)
  • Llibre de família o document relatiu a la filiació (Original i còpia)
WhatsApp
1